กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2ด้วยความภาคภูมิใจ วิสัยทัศน์ PSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ_สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม พันธกิจ PSRU (1)ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพทั้งในตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระในยุคดิจิทัล มีทักษะการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา มีทักษะด้านดิจิทัล มีทักษะชีวิต

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย EP1 : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting Topic            Topic 1

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “OKRS เพื่อการเตรียมความพร้อมการบริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัล”

การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “OKRS เพื่อการเตรียมความพร้อมการบริหารสถานศึกษา ในยุคดิจิทัล” OBJECTIVE KEY RESULT วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://digital.psru.ac.th วิทยากรรับเชิญโดย

Read more

มรพส. จะเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18 กรกฎาคม นี้ เปิดเทอมใหม่แบบ Onsite

#เปิดเทอมใหม่Onsite มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จะเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18 กรกฎาคม นี้ เน้นเรียน ” On-Site ” ภายใต้มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด Covid-19 #เราจะได้เจอกันในห้องเรียนแล้วนะคะ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางไว้ ให้ปรับโควิด-19

Read more

มรพส. เปิดการใช้งาน Google Workspace for education สำหรับปีการศึกษาใหม่นี้นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน 50GB/บัญชี

เพื่อให้การใช้งาน Google Workspace for education ของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการใช้งานในภาพรวม ปีการศึกษาใหม่นี้นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน 50GB/บัญชี

Read more

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มรพส.

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

Read more

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร . ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร . ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอับดับ TOP 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 2564  The Most Popular Universities in Thailand 2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอับดับ TOP 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 2564  The Most Popular Universities in Thailand 2021 . ได้แก่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Read more

มรพส. และ สโมสรโรตารี พิษณุโลก ขอเชิญผู้มีจิตอาสาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ จิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID–19 ปี 2565 (ครั้งที่ 3/2565)

มรพส. และ สโมสรโรตารี พิษณุโลก ขอเชิญผู้มีจิตอาสาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ จิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID–19 ปี 2565 (ครั้งที่ 3/2565) ณ อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565

Read more

คุณคือตัวจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยินดีกับกาซะลองช่อใหม่65 รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2565

#คุณคือตัวจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยินดีกับกาซะลองช่อใหม่65 รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2565 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ https://reg.psru.ac.th (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี/เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ภาคปกติ . ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา-ค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่ 25 เมษายน – 6 พฤษภาคม

Read more