สวัสดิการบุคลากร มรพส. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำรวจผู้มีความประสงค์ในการจัดซื้อที่ดิน/สร้างบ้าน โครงการสวัสดิการบ้านที่อยู่อาศัย/ที่ดินเปล่าสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#สวัสดิการบุคลากร มรพส. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำรวจผู้มีความประสงค์ในการจัดซื้อที่ดิน/สร้างบ้าน โครงการสวัสดิการบ้านที่อยู่อาศัย/ที่ดินเปล่าสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ราคาบ้านพร้อมที่ดิน 1) บ้านเดี่ยวชั้นเดียว, 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ ขนาดที่ดิน 60 ตร.วา ราคารวมเป็นเงิน 2,228,000 บาท – กรณีมีขนาดที่ดินเพิ่ม-ลด

Read more

กำหนดการรับปริญญา66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12 – 17 ธันวาคม 2566

#กำหนดการรับปริญญา66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 12 – 17 ธันวาคม 2566 ในส่วนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเข้ารับในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  สำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more

โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM : แลกเปลี่ยนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี)

นางปาริชาติ อินทรพุก ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM : แลกเปลี่ยนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกความทรงจำ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

#มรพสสืบสานสงกรานต์66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกความทรงจำ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยการเรียนเชิญอาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว รับการรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ บุคลากร มรพส. ตลอดจนมีการรดน้ำขอพรจากอธิการบดี และคณะผู้บริหาร นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขหลังสงกรานต์สานสัมพันธ์ระหว่างกัน 19 เม.ย.66 ณ ห้องคอนเวนชั่น วังจันทร์ริเวอร์วิว มรพส.

Read more

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากร มรพส. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย “สงกรานต์” 2566 รดน้ำขอพร อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากร มรพส. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย “สงกรานต์” 2566 รดน้ำขอพร อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ห้องคอนเวนชั่น วังจันทน์ริเวอร์วิว

Read more

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1

#โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1 วันที่ 2 – 3

Read more

กำหนดการ รอบ3 แอดมิดชั่น มาแล้วครับ …. !!!! มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 แอดมิดชั่น

กำหนดการ รอบ3 แอดมิดชั่น มาแล้วครับ …. !!!! มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 แอดมิดชั่น รายละเอียดการสมัคร https://reg.psru.ac.th TCAS @ https://www.mytcas.com/ 055-267050

Read more

ดร.วานิช โปตะวนิช นักดนตรี / วาทยกร และผู้อำนวยเพลงประจำของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ สร้างแรงบันดาลใจ…พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้าน Conducting แก่นักศึกษา

#ครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม #ก้าวสู่การเป็นวาทยากรมืออาชีพ #ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ดร.วานิช โปตะวนิช นักดนตรี / วาทยกร และผู้อำนวยเพลงประจำของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ สร้างแรงบันดาลใจ…พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้าน Conducting แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องของการทำหน้าที่ วาทยากร ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการบรรเลงในภาพรวมของวงดนตรีคลาสสิค เพื่อให้เกิดอรรถรถอันสุนทรีย์ได้อย่างสมบูรณ์

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566 หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย 2 รูปแบบ (บรรยาย-โปสเตอร์) จำแนกออกเป็น

Read more