ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพิจารณารางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพิจารณารางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Pre-School) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

Social Share

Leave a Reply