คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
( Asst.Prof. Chumpol Semakhun, Ph.D.)

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9339
อีเมล : chumpolse@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี
( Asst.Prof. Pitak Yoomee, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9333
อีเมล : p_yoomee@psru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ
( Assoc.Prof. Niwat Pattana, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9311
อีเมล : pattananiwat@gmail.com
อาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ
( Adul Wangsrikoon, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9344
อีเมล : adul@psru.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
( Assoc.Prof. Chot Bodeerat, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 8388
อีเมล : chotbodeerat@psru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม
( Asst.Prof. Thanasarn  Phengphum, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 8377
อีเมล : thanasarn@psru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป
( Asst.Prof. Chartchay Junprateep, Ph.D.)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9323
อีเมล : 9koong2521@gmail.com
นางสาวพนาวัน เปรมศรี
( Miss Panawan  Premsri)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดหารายได้
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 8322
อีเมล : premsri252057@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง

( Asst.Prof.Act.SubLt. Patipan Nundakwang, Ph.D.)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9324
อีเมล : Patipantom263@gmail.com