พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โอกาสนี้ได้เดินทางไปยังวัดลาดบัวขาวและศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่

Read more

#กลับมาอีกครั้ง มหกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล TOGETHER RUN #2

#กลับมาอีกครั้ง มหกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล TOGETHER RUN #2 12 สิงหาคม 2566 ช่องทางสมัคร เร็วๆ นี้ จุดเริ่มต้น-เส้นชัย ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก ระยะทาง 5 กิโลเมตร / 10

Read more

โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM : แลกเปลี่ยนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี)

นางปาริชาติ อินทรพุก ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM : แลกเปลี่ยนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกความทรงจำ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

#มรพสสืบสานสงกรานต์66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บันทึกความทรงจำ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยการเรียนเชิญอาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว รับการรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ บุคลากร มรพส. ตลอดจนมีการรดน้ำขอพรจากอธิการบดี และคณะผู้บริหาร นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขหลังสงกรานต์สานสัมพันธ์ระหว่างกัน 19 เม.ย.66 ณ ห้องคอนเวนชั่น วังจันทร์ริเวอร์วิว มรพส.

Read more

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากร มรพส. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย “สงกรานต์” 2566 รดน้ำขอพร อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากร มรพส. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย “สงกรานต์” 2566 รดน้ำขอพร อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ห้องคอนเวนชั่น วังจันทน์ริเวอร์วิว

Read more

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1

#โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1 วันที่ 2 – 3

Read more

ดร.วานิช โปตะวนิช นักดนตรี / วาทยกร และผู้อำนวยเพลงประจำของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ สร้างแรงบันดาลใจ…พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้าน Conducting แก่นักศึกษา

#ครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม #ก้าวสู่การเป็นวาทยากรมืออาชีพ #ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ดร.วานิช โปตะวนิช นักดนตรี / วาทยกร และผู้อำนวยเพลงประจำของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ สร้างแรงบันดาลใจ…พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้าน Conducting แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องของการทำหน้าที่ วาทยากร ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการบรรเลงในภาพรวมของวงดนตรีคลาสสิค เพื่อให้เกิดอรรถรถอันสุนทรีย์ได้อย่างสมบูรณ์

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566 หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย 2 รูปแบบ (บรรยาย-โปสเตอร์) จำแนกออกเป็น

Read more

ความสนุกครั้งใหม่ กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง #ตั้งตารอคอย16กุมภาพันธ์นี้ SmartUsmartGen PSRU Open House

#Woww ความสนุกครั้งใหม่ กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง #ตั้งตารอคอย16กุมภาพันธ์นี้ #SmartUsmartGen PSRU Open House #เปิดโลกวิชาการ..เปิดบ้านพิบูลฯ #มาเลยจ้า #ห้ามพลาด #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ถามมาตอบไปคณะที่ใช่สาขาที่ชอบ #บูธจากทุกคณะและหน่วยงาน #ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ #ร้องเล้นเต้นโชว์จากรุ่นพี่ #และกิจกรรมมากมาย ขอเชิญน้องๆ นักเรียนชั้น ม.ปลายร่วมกิจกรรมและการประกวด..!!

Read more

สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ย้อนความทรงจำของกาซะลองช่อที่ 62 ทุกเรื่องราว ทุกความทรงจำ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพ จะอยู่กับเราตลอดไป

#เย็นย่ำก็ฮำเพลง “ลม” Num KALA Cover Version : สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ย้อนความทรงจำของกาซะลองช่อที่ 62 ทุกเรื่องราว ทุกความทรงจำ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพ จะอยู่กับเราตลอดไป #ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆรหัส62 ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้

Read more