ผู้กู้รายเก่า (รหัส 60-63 ) ที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 ส่งกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง รอบที่ 2 ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ผู้กู้รายเก่า (รหัส 60-63) ที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2564 ส่งข้อมูลการทำกิจกรรมจิตอาสา รอบที่ 2 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรอกข้อมูลคลิก link >>  https://forms.gle/nLBgZLViE6C5Fcdu8 อัพโหลดไฟล์กิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นักศึกษาจะต้อง

Read more

มรภ.เชียงใหม่ เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2562-2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564 โดยกำหนดกลุ่มศิษย์เก่า เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและประกาศเกียรติคุณให้ทราบทั่วกัน จำนวน  8  สาขา ดังนี้ สาขาบริหารสถาบันการศึกษา/สาขาวิชาการ หรือ วิชาชีพ/ สาขาบริหารราชการ และ รัฐวิสาหกิจ/สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาบริการสังคม/สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ

Read more

มรพส.ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรตรวจสุขภาพใจในช่วง Covid-19

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กรมสุขภาพจิต ห่วงใยสุขภาพใจนักศึกษาและบุคลากร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือให้ร่วมกันสร้างวัคซีนใจเพื่อการดูแลสุขภาพใจ ตามแนวทางการสร้างวัคซีนใจในสถานศึกษาของกรมสุขภาพจิตผ่านโปรแกรม Mental health check-in ออนไลน์ด้วยตนเอง ภายใน 30 มิถุนายน 2564 download  เอกสาร หนังสือ

Read more