มรภ.เชียงใหม่ เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2562-2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า เพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564 โดยกำหนดกลุ่มศิษย์เก่า เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและประกาศเกียรติคุณให้ทราบทั่วกัน จำนวน  8  สาขา ดังนี้ สาขาบริหารสถาบันการศึกษา/สาขาวิชาการ หรือ วิชาชีพ/ สาขาบริหารราชการ และ รัฐวิสาหกิจ/สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาบริการสังคม/สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม/สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาขาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควร

คุณสมบัติศิษย์เก่าดีเด่น

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยครูเชียงใหม่ หรือ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงการวิชาชีพเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนแก่สังคมอย่างกว้างขวางอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริงจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคมและต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมาก่อน

การเสนอรายชื่อ

คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ โดยส่งด้วยตัวเอง ณ กองพัฒนานักศึกษา หรือส่งทางอีเมล sdd@g.cmru.ac.th หรือทางไปรษณีย์ โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลขที่ 202 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา www.sdd.cmru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นายคมสันต์ บังคมเนตร
ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา มรภ.เชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053 885 436 และ 089 997 7006 

เอกสารเพิ่มเติม

  1. ประกาศหลักเกณ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
  2. แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มรภ.เชียงใหม่

Social Share

Leave a Reply