สายตรงหน่วยงาน

สายตรงคณดีคณะครุศาสตร์ http://edu.psru.ac.th/v2016/todean.php

สายตรงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxwEcRUY1llTvptE3og9_2TpEj7Yxmyta53Wy-N6PYbN4KkA/closedform

สายตรงตรงคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ http://husopibul.psru.ac.th/index.php/elementor-1453/

สายตรงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ http://ms.psru.ac.th/?page_id=326

สายตรงคณบดีเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร http://kaset.psru.ac.th/newweb/toDean.php

สายตรงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0rjxzgyQvtJmdty5qTf2axR1U7mKrbHnZRyuIPj82dDUyjA/viewform

สายตรงคณบดีคณะจัดการและพัฒนาท้องถิ่น http://clmd.psru.ac.th/contact_dean_clmd/

สายตรงคณบดีคณะพยาบาล http://nurse.psru.ac.th/?page_id=1202

สายตรงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี http://president.psru.ac.th/

สายตรงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม https://aco.psru.ac.th/saytong.php

สายตรงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.psru.ac.th/home.php

สายตรงผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD5crkcMfNpAWsWhMrcSbDwqfPeMtXuj-I6okWXdaUeWkGgw/viewform