แบบเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำแหน่ง กรรมการบุคคลภายนอก

แบบเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำแหน่ง กรรมการบุคคลภายนอก

4.1-แบบเสนอชื่อบุคคลภายนอก

20221201112527706

Social Share

Leave a Reply