#ภาคเอกชนทุ่มทุนซื้อผลงานของนักวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

#ภาคเอกชนทุ่มทุนซื้อผลงานของนักวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
▪ พิธีลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย (Licensing) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
☑ ผลงานแรก : กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ เป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ พร้อมด้วย ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี, อาจารย์ปุณณดา ทะรังศี (ผู้ร่วมประดิษฐ์) คณะเทคโนโลยีการเกษตและอาหาร Kaset Psru
☑ ผลงานชิ้นที่สอง : อุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ พร้อมด้วย อาจารย์ปุณณดา ทะรังศี (ผู้ร่วมประดิษฐ์) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และ รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล (ผู้ร่วมประดิษฐ์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
▶ ผู้ประกอบการที่สนใจซื้อลิขสิทธิ์ผลงาน ได้แก่ คุณศิริชัย สินทพันธ์ ประธานบริษัท ฟาร์มสุข อะกรีคัลเจอร์ จำกัด ขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย ผลงาน กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ เลขที่อนุสิทธิบัตร13977 เลขที่คำขอ 1703001134 ▶คุณพิชัย เชษฐ์สุภา ประธานบริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จำกัดขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย ผลงาน อุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง เลขที่คำขอ 1901000422 ▪ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Social Share

Leave a Reply