มรพส. MOU ชุมชนฐานราก พิษณุโลก-สุโขทัย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

▪️ มรพส. MOU ชุมชนฐานราก พิษณุโลก-สุโขทัย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ▪️ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายชุมชน พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (อบต.ชัยนาม, อบต.ดินทอง, อบต.ทองแท้, อบต.หนองแขม) และพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (เทศบาลตำบลกลางดง, อบต.เกาะตาเลี้ยง,อบต.ลานหอย) 23 กรกฎาคม 2565 https://youtu.be/IGyQtORUMvE #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

 

Social Share

Leave a Reply