มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ บริษัท ภัทธารา กรุ๊ป (2018) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ บริษัท ภัทธารา กรุ๊ป (2018) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีจุดประสงค์ร่วมกันในการเต็มเต็มทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลาดอาชีพ เป็นระยะเวลา 3 ปี
▪️ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
▪️ ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
▪️ ผศ. ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
▪️ ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
และ คุณธีรชาติ ภัทรภิญโญ กรรมการผู้บริหารบริษัท ภัทธารากรุ๊ป (2018) จำกัด และคุณวัฒนา ภัทรภิญโญ กรรมการบริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรพส. กับ บริษัทภัทธารา กรุ๊ป (2018) จำกัด
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ ห้อง ท410 อาคารทีปวิชญ์@มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
https://youtu.be/wu3DwsO-52s

Leave a Reply