ดร.วานิช โปตะวนิช นักดนตรี / วาทยกร และผู้อำนวยเพลงประจำของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ สร้างแรงบันดาลใจ…พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้าน Conducting แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา

☑️ ดร.วานิช โปตะวนิช นักดนตรี / วาทยกร และผู้อำนวยเพลงประจำของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ สร้างแรงบันดาลใจ…พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้าน Conducting แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ PSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องของการทำหน้าที่ วาทยากร ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการบรรเลงในภาพรวมของวงดนตรีคลาสสิค เพื่อให้เกิดอรรถรถอันสุนทรีย์ได้อย่างสมบูรณ์
8 มีนาคม 2566

Social Share

Leave a Reply