ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2566 วันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 66 ณ ศาลาพิบูลธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มรพส.
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2566 วันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 66 ณ ศาลาพิบูลธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ ◽️
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply