▪️ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปลุกพลังใจสร้างไฟแก่บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ YOUNG BLOOD PSRU ..

▪️มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีแก่บุคลากร ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนฯ โอกาสนี้ ได้ให้ข้อคิดแก่บุคลากรในเรื่องของความสามัคคี ความรัก ความจริงใจ ตลอดจนการเกื้อกูลด้านการปฏิบัติหน้าที่ จะทำให้เกิดบรรยากาศของการทำงานที่มีความสุข เมื่อเรามีความสุขจากภายในเราจะสามารถแบ่งปันรอยยิ้มแห่งความสุขให้แก่ผู้รับบริการและผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำพามหาวิทยาลัยให้เดินหน้าสู่ความทันสมัย พลิกโฉมมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง โดยมีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม 281 คน ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 และ วันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2567 ณ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ดำเนินการจัดโครงการโดยกองบริหารงานบุคคล มรพส.

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

🌐www.psru.ac.th

☎️ 055 267 000