สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มรพส.

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

Social Share

Leave a Reply