ปรัชญา

การจัดการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน