ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เบอร์โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0-5526-7000 ต่อ 9339
เบอร์มือถือ : 081-8885408 
อีเมล : chumpolse@gmail.com

 

สถานที่ติดต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000