กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2ด้วยความภาคภูมิใจ

▪️ วิสัยทัศน์ 💚PSRU💚 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ_สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

▪️ พันธกิจ 💚PSRU💚
(1)ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพทั้งในตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระในยุคดิจิทัล มีทักษะการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา มีทักษะด้านดิจิทัล มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะวิศวกรสังคม มีเอกลักษณ์ โดดเด่นการสร้างนวัตกรรม ด้านการทำงานเป็นทีม และมีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับของสังคม
(2)ผลิตและพัฒนาครูทุกระดับให้มีศักยภาพในวิชาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสมรรถนะความเป็นครู
(3)ยกระดับผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นด้วยกระบวนการบูรณาการบริการวิชาการ การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย
(4)พลิกโฉมการบริหารจัดการเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสีเขียว

Social Share

Leave a Reply