มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566
|▪️ หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย 2 รูปแบบ (บรรยาย-โปสเตอร์) จำแนกออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยี ZOOM Meeting มาอำนวยความสะดวก รูปแบบ Hybrid Conference
✅พร้อมกันนี้… ยังมีกิจกรรมคู่ขนาน “นิทรรศการตลาดสินค้า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมการส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการ ออกสู่ตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบล (U2T for BCG PSRU FAIR) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG)
✅เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Meeting Hall e-Library สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ◽️
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply