กองบริการการศึกษา ปิดระบบลงทะเบียนเรียนปกติ(ชั่วคราว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#ปิดระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ (ชั่วคราว) เพื่อปรับลดค่าบำรุงการศึกษา 50 % 💵
▪ ปิดระบบระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564
#สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่ประสงค์จะใช้ใบลงทะเบียนเรียนให้เข้าพิมพ์ใบลงทะเบียนใหม่ โดยไม่ต้องยกเลิกใบลงทะเบียนเดิม ในส่วนของยอดเงินค่าบำรุงการศึกษาจะปรับเป็น 50% โดยอัตโนมัติ

▪ เริ่มปริ้นใบลงทะเบียนเพื่อชำระค่าเทอม วันที่ 23 สิงหาคม 64 เป็นต้นไป #โดยไม่เสียค่าปรับ
📲เข้าพิมพ์ใหม่โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
☎ 055-267101 งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Leave a Reply