สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย EP1 : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
Topic 
          Topic 1 การเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรจะได้ทุนภายนอก เวลา 13.00-15.00 น.
          วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          Topic 2 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอกุน PMU วช. เวลา 09.00-12.00 น.
          วิทยากรโดย คุณดารินพร เจียมประดิษฐ์กล สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
          ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0W5SppB3PsIYDY4HEGWQQ00_sAzioSxAFxGIBvGCpJ747jw/viewform

Social Share

Leave a Reply