รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหสัดพิษณุโลก รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ผลคะแนนภาพรวมหน่วยงาน ร้อยละ 94.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 #ผลการประเมินอยู่ในระดับ A
▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

Leave a Reply