โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ก้าวสู่โลกของการทำงาน และสร้างความตระหนักถึงสายสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่า  มอบโล่และเกียรติบัตรต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL  “ต้นแบบบัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน” ปีการศึกษา 2563

Social Share

Leave a Reply