หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะครุศาสตร์ มรพส. จัดโครงการอบรมส่งเสริมรักการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์และคำนวณ

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะครุศาสตร์ มรพส. จัดโครงการอบรมส่งเสริมรักการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์และคำนวณ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 และระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565

Social Share

Leave a Reply