งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิศวกรสังคม

งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิศวกรสังคม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม พร้อมองค์ความรู้และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ โถงชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา โอกาสนี้ มีการมอบเกียรติบัตร ให้แก่วิทยากรและหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคม รวมถึงการนำเสนอและให้แนวคิดในการดำเนินโครงการฯ
..วันที่ 6 สิงหาคม 2565

Social Share

Leave a Reply