พิธีปฏิญาณตนและมอบตนเป็นศิษย์ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

พิธีปฏิญาณตนและมอบตนเป็นศิษย์ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 20 สิงหาคม 2565 #SSLD #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม🎯 #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply