พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบเข็มพร้อมเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้นับถือพระพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี ระหว่างเทศกาลวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป ตามโครงการของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔ มีนักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี จำนวน ๔ คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  จึงให้มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี  ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2564 ณ ห้องประชุม meeting hall ชั้น 4 อาคาร E-library

นักศึกษารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
1. นายปวริศ เหล็กสุวรรณ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาววิลาสินี คล้ายรุ่งเรือง
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร ชั้นปีที่ ๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
3. นายสิริโชค เมฆโต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ ๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. นายอนุชา บุญถิ่น
สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์

 

Social Share

Leave a Reply