สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างอนาคต ที่นี่…มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

#สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างอนาคต ที่นี่…มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เกื้อหนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเงิน ให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด”
▪️ วันที่ 22 มีนาคม 2566 กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ มรพส. โดยมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. เป็นประธาน
▪️ สำหรับกองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา มีบทบาทสำคัญในการเกื้อหนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเงิน ให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในการนี้ คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือนักศึกษา โดยมอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท และโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ราย
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply