อบรมฟรี EDUCATION TRENDS 2022 และ MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATION & PDPA

อบรมฟรี EDUCATION TRENDS 2022 และ MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATION & PDPA ติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ทางด้านการศึกษาเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ พบกับเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนร่วมกันในยุค New Normal แนะนำการการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม

Read more

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Digital Transformation

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Digital Transformation โดยวิทยากร คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ตัั้งแต่เวลา 13.30 – 14.30 น. สามารถลงทะเบียนได้ตัั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่

Read more