กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ลงพื้นที่บริการวิชาการกับชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)

กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ลงพื้นที่บริการวิชาการกับชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ท ๔๑๐ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply