โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโครงการวัดทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานในด้านทักษะการพิมพ์สัมผัส สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยิทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบุคลากรสามารถฝึกหัดทักษะการพิมพ์สัมผัสได้จาก URL ของ QR-Code ที่กำหนดมาให้ และให้ลงทะเบียนและเริ่มทำการทดสอบตั้งแต่วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 นี้

ด้วยทางผู้บริหารระดับสูง มีนโยบายที่จะขับเคลื่อน ผลักดันและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีทักษะทางด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลในอนาคตตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้   ทางโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้จัดการทดสอบเพื่อวัดทักษะทางด้านดิจิทัลไว้หลายระดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ทดสอบมาช่วยในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะในแต่ละด้านให้บุคลากรของเรามีศักยภาพที่สูงขึ้น

ในการนี้  ทางโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล จะเริ่มวัดทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานในด้านทักษะการพิมพ์สัมผัสของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานของท่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งควรมีเกณฑ์ในการผ่านไม่น้อยกว่า 32 คำต่อนาที (WPM) โดยบุคลากรสามารถฝึกหัดทักษะการพิมพ์สัมผัสได้จาก URL ของ QR-Code ที่กำหนดมาให้ และให้ลงทะเบียนและเริ่มทำการทดสอบตั้งแต่วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 นี้ และผู้ที่สอบผ่านจะได้รับ e-Certificate รับรองจากทางโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล  และทางโครงการจัดตั้งสถาบันฯ จะรายงานผลการทดสอบให้กับผู้บริหารหน่วยงานทราบเป็นลำดับต่อไป

Social Share

Leave a Reply