เชิญผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์เพื่อคัดกรองเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เชิญผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์เพื่อคัดกรองเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดดังแนบ * หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการทำสัญญาจ้างและจ้างงานได้ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แล้ว เท่านั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ตำบล สร้างรากแก้วในประเทศ) U2T ระยะที่ 2 รับสมัคร จํานวน 2,040 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 18 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.psru.ac.th/read.php?NewsID=1551

Social Share

Leave a Reply