สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีลงนามขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีลงนามขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถใช้ลายศิลป์ต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่คนในชุมชน
▪️ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาหน้าวัดลาย ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ขออนุญาตใช้สิทธิฯ “แก้ว แบบที่ 1 – 15”
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของ ผศ.ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
▪️ วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ขออนุญาตใช้สิทธิฯ “แก้ว แบบที่ 1 – 20”
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของ ผศ.ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
▪️ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ขออนุญาตใช้สิทธิฯ “ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน”
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ
☑️19 กันยายน 2565

Social Share

Leave a Reply