#สำรวจการฉีดวัคซีนและเข็มกระตุ้นสำหรับบุคลากร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทุกหน่วยงาน-ญาติ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีน/กระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/ 2565

#สำรวจการฉีดวัคซีนและเข็มกระตุ้นสำหรับบุคลากร
▪️ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทุกหน่วยงาน-ญาติ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีน/กระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/ 2565
✅กรอกรายละเอียดโดย คลิกที่นี่ https://forms.gle/CZpjKufUPzaby2CE7
#คำชี้แจง แบบแจ้งความประสงค์นี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนญาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สงวนสิทธิ์การฉีดวัคซีนไม่เกินเข็มที่ 4) ดังนี้
1) ผู้ประสงค์รับวัคซีนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2565 เวลา 24.00 น.
2) ภายหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันฉีดวัคซีน (วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30-12:00 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว)

Social Share

Leave a Reply