เปิดระบบประเมินการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก ขอให้ดำเนินการประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 /2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดระบบประเมินการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก ขอให้ดำเนินการประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 /2565 โดยนักศึกษาทุกคนต้องประเมินการสอนของอาจารย์ให้ครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565 ✅ระบบประเมินการสอนออนไลน์ http://assess.psru.ac.th/

Social Share

Leave a Reply