มรพส. คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ จิตอาสา

มรพส. คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ จิตอาสา
▪ ในการนี้ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มรพส. ร่วมเป็นกำลังใจแก่บุคลากร องค์การนักศึกษาและนักศึกษาจิตอาสาในการพัฒนาสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ #ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์ ณ บริเวณคลองน้ำด้านหลัง หอประชุมศรีวชิโชติ @PSRU
▪ ในคลองน้ำมีวัชพืช ( ผักตบชวา จอกแหน ) อาจก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียและเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษ ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่นักศึกษาได้ รวมทั้งเป็นการสร้างทัศนียภาพแก่มหาวิทยาลัยให้สวยงามอีกด้วย

Leave a Reply