ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus)

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.