ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์ สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus)

link: https://so04.tci-thaijo.org/inde…/kjss/article/view/264446

#RDI_PSRU

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.