ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ธนากร จันทรศรีชา สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus)

link: https://jmmm.material.chula.ac.th/…/jmmm/article/view/1594

#RDI_PSRU

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.