ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวมาส พะสีนาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม สำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus)

link: https://link.springer.com/article/10.1007/s41870-023-01237-3

#RDI_PSRU

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.