ซื้อสินค้าอย่างระวัง สังฆภัณฑ์ได้ดั่งใจ เช็กให้ดี  
สังเกตอย่างรอบคอบ

หน่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มรพส. : PCSAC

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.