ร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับเสนอการชื่อพิจารณาเป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

16 มกราคม 2567

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับเสนอการชื่อพิจารณาเป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.