สมัครเข้าร่วมโครงการ โครงการสร้างธุรกิจจำลอง SMART YOUNG ENTREPRENEUR

สมัครเข้าร่วมโครงการ โครงการสร้างธุรกิจจำลอง SMART YOUNG ENTREPRENEUR ที่มีไอเดียนวัตกรรมอยากสานต่อเป็นธุรกิจในอนาคต พร้อมมอบทุนสนับสนุนจัดตั้งธุรกิจจำลองและ Showcase ตลาดนัดเจ้าของกิจการรุ่นใหม่ มูลค่ารวมกว่าทีมละ 6,000 บาท ภายใต้โครงการงบยุทธศาสตร์ รายละเอียดและคุณสมบติของผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะ ทุกสาขาหรือบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี
2. สมัครเป็นทีมไม่จำกัดจำนวน (คละชั้นปีสาขาและคณะได้)
3. แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาธุรกิจ 1 คน * เป็นอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย คณะไหนสาขาไหนก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตนเอง*
4. สมาชิกทุกคนในทีมต้องเข้าร่วมอบรมและWorkshop หัวข้อที่กำหนดไว้ 3 ครั้ง
สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น หรือเข้ามาเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตึก IDT ชั้น 1 ในเวลา 09.00 – 16.00 น. รับสมัครจำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 40 ทีม)
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 28- 30 กุมภาพันธ์ 2567
หมายเหตุ : สำหรับทีมไหนที่มีเรียนตรงวันที่อบรมรุ่นของตัวเอง
สามารถมาขอเอกสารลาเรียนได้ที่ สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตึก IDT ชั้น 1 ภายในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.