เข้าศึกษาดูงานสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดหารายได้ และเรียนรู้กระบวนการบริการวิชาการที่ประสบความสำเร็จของ มหาวิทยาลัยบฺูรพา

#ผสานความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัย

▪️ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำทีม มรพส. เข้าศึกษาดูงานสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดหารายได้ และเรียนรู้กระบวนการบริการวิชาการที่ประสบความสำเร็จของ มหาวิทยาลัยบฺูรพา ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย ผสานเครือข่ายบริการวิชาการ โดยมีนายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น (23 ม.ค. 67)

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.