#พิบูลสงครามวิจัย67 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมเชิญชวนทุกท่านสู่งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 “การวิจัย และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
▪️ 9 ก.พ. 67 หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
☑️รายละเอียดเพิ่มเติม http://conference.psru.ac.th/pbr2024/💚🤍
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.