เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กรอบแนวคิด "ศรีเทพ : มรดกโลกในมือเยาวชน"

#ประกาศผลการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กรอบแนวคิด “ศรีเทพ : มรดกโลกในมือเยาวชน” แช่งขันเมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จ.พิษณุโลก

🎨#สำหรับนักเรียนผู้มีรายชื่อรับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ให้มาในวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 โดยให้มารายงานตัวที่จุดลงทะเบียน เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จ.พิษณุโลก

📋#ผู้รับทุนการศึกษา และเกียรติบัตร จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

🔸 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล และครูผู้ควบคุมที่พานักเรียนมารับรางวัล คนละ 1 ฉบับ

🔹 ใบเสร็จบิลค่าน้ำมันฉบับจริงแนบเบิกค่าเดินทาง (กรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด) และให้เติมน้ำมันขาเดินทางมา อย่างน้อย 500 บาทต่อใบเสร็จ

☎️ 055-267098

🤍

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

 

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.