GSB Micropreneur Academy 2024 #PSRUNEXT "ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสรรค์สร้างสุดยอดนวัตกรรม เพื่อให้คนรุ่นใหญ่ก้าวไปเป็นผู้ประกอบการ"

GSB Micropreneur Academy 2024

#PSRUNEXT

“ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสรรค์สร้างสุดยอดนวัตกรรม เพื่อให้คนรุ่นใหญ่ก้าวไปเป็นผู้ประกอบการ” : ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

◽️

▪️ 3 ก.พ. 67 SciencePark Psru อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สร้างไอเดียและทักษะแห่งผุ้ประกอบการ DIY & Workshop (ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ GSB Micropreneur Academy 2024) ระหว่างวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2567

✅เป้าหมายสู่ความสำเร็จอยู่ตรงที่ มหาวิทยาลัยของเราได้เติมทักษะรอบด้านแก่ผู้สนใจก้าวเป็นผู้ประกอบการซึ่งประกอบไปด้วย ศิษย์เก่า มรพส. / นักศึกษา-อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าว แล้วสมัครเข้ามาร่วมโครงการฯ จำนวนมาก

◽️

▪️ วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

– Business Startup จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจ

– Business Idea แนวคิดหลักการทำธุรกิจ

– Business Model Canvas แผนธุรกิจ

– แผนการตลาดและแผนการขาย (Marking and sales)

โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.จุรัญญา อ่อนล้อม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาริน แล็บบอราทอรี่ส์ จำกัด

และ คุณพิชามณชุ์ ขำแย้ม ที่ปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต

◽️

▪️ วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

-กิจกรรมเรียนรู้ทฤษฎีการทำผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง

-กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำเจลอาบน้ำและการทำโฟมมูสทำความสะอาดมือ

-กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำโลชั่น

โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์เปรมนภา สีโสภา นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร และคุณศรัณญา สอนมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

✅ห้อง PD 101 และ ห้อง PD 205 อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.