ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร Kaset Psru เป็นผู้จิตอาสาร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่คลองหน้าฟาร์มปศุสัตว์ ภายในมหาวิทยาลัย

#เพราะมอเป็นของเราทุกคน

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร Kaset Psru เป็นผู้จิตอาสาร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่คลองหน้าฟาร์มปศุสัตว์ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา โดยคลองส่งน้ำบริเวณหน้าฟาร์มมีวัชพืชปกคลุม อาจทำให้น้ำในคลองเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และจะส่งกลิ่นเหม็นในอนาคต

ทั้งนี้วัชพืชที่โดนกำจัดถูกนำไปหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชต่อไป บางส่วนที่เป็น “จอกใหญ่ต้นอ่อน” นำไปเป็นอาหารเป็ด

3 ก.พ. 67

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.