คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
▪️ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ เรียนทฤษฎีวันเสาร์-อาทิตย์, เรียนปฏิบัติวันจันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2567” รุ่นที่ 5
✅เปิดรับสมัครตั้งแต่ 8 มกราคม – 15 มีนาคม 2567
#ช่องทางการรับสมัคร
🔴 สมัครด้วยตนเอง : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร ฉ.
🔴 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
(ระบุหน้าซอง : สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567)
*หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในระหว่างการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ “สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 เทอม” แทนสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา*
✅ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท #สอบถามรายละเอียด โทร. 055267057
#ผู้ช่วยพยาบาล #หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล #สมัครเรียน #NSPSRU #PN

©2023. Pibulsongkram Rajabhat University. All Rights Reserved.